MEDLEMMAR

Föreningen har personmedlemmar som godkänns av styrelsen, men också föreningar, stiftelser eller bolag kan antas som stödjande medlemmar.

På våren 2019 hade NUPS cirka 260 medlemmar. De representerar ett brett spektrum, geografiskt dock främst från Helsingfors-regionen. Många akademiker, före detta diplomater, journalister och politiker från olika partier har anslutit sig. Föreningen önskar ytterligare bredda sitt medlemsunderlag.

Medlemsavgiften är för närvarande €25 för årsmedlem och €100 för ständig medlem.

Ansökan om medlemskap sker via info@nupsamfundet.org. Sänd några rader om dig själv och referera (om möjligt) till någon person som du vet att är medlem i NUPS.

 
LOGO.jpg
 

 

 

 

 

Styrelsen kan bestå av 5 till 10 medlemmar. Mandatperioden är ett år och årsmöte hålls före slutet av maj månad.

 

STYRELSEN

Ordförande
Pär Stenbäck

Viceordförande
Tina Räihä

Viceordförande
Peter Stenlund

Håkan Mattlin
Lotte Fredriksson
Mats Löfström
Katja Ahlfors
Johan Ekman
Ebba Håkans
Oscar Winberg

 

FUNKTIONÄRER

Kit Buch Lund
Medlemssekreterare

Tina Räihä
Styrelsens sekreterare

Håkan Mattlin
Skattmästare

 

utdrag ur Stadgar för
nya utrikespolitiska samfundet i finland rf.

 

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland och dess hemort är Helsingfors.
Föreningens språk är svenska.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja debatt och meningsutbyte kring utrikespolitiska och världspolitiska frågor samt att sprida faktakunskap om hithörande frågor.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera diskussioner för sina medlemmar och för allmänheten samt att erbjuda ett forum för fritt meningsutbyte om frågor av främst utrikespolitisk natur. Föreningen uttrycker endast i undantagsfall en ståndpunkt i offentligheten eller driver en viss linje. Föreningen kan sprida faktakunskap med hjälp av trycksaker samt elektroniska och andra medier.

3 § Medlemmar

Var och en som godkänner föreningens syfte och stadgar kan av styrelsen antas som ordinarie medlem i föreningen. Registrerad förening, registrerad stiftelse, bolag och annan sammanslutning med rättskapacitet kan av styrelsen antas som stödjande medlem.

4 § Medlemsavgift

Ordinarie medlem ska betala en medlemsavgift för årsmedlemskap eller en medlemsavgift för livslångt ständigt medlemskap i föreningen. Stödjande medlem ska betala en medlemsavgift för årsmedlemskap i föreningen. Medlemsavgiften för stödjande medlem får bestämmas så att den är högre än för ordinarie medlem.

Medlem i föreningen som trots påminnelse har underlåtit att betala sin medlemsavgift under två år i följd anses ha utträtt ur föreningen.

5 § Styrelsen

Föreningens ärenden handhas av en styrelse bestående av 5-10 styrelsemedlemmar, som på årsmötet väljs för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig en ordförande och två viceordförande.

Styrelsens mandat varar från årsmöte till årsmöte.
......

6 § Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden var för sig eller av den eller de personer som styrelsen särskilt utsett.

7 § Verksamhets- och redovisningsperiod samt verksamhetsgranskning

Föreningens verksamhets- och redovisningsperiod är kalenderåret. Bokslutet jämte bilagor och styrelsens verksamhetsberättelse skall lämnas till verksamhetsgranskaren senast inom mars månad.

8 § Årsmötet

Föreningens årsmöte hålls vid en av styrelsen bestämd tidpunkt senast inom maj månad. 
.....

 

 
NUPS_Logo.jpg